Keystone logo
MBA Czech Management Institute

MBA Czech Management Institute

MBA Czech Management Institute

Úvod

Czech Management Institute – Praga Didacta, s.r.o., dříve CMI – ESMA Praha má za sebou 24 let úspěšného působení jako pobočka zahraniční vysoké školy v oblasti ekonomického vzdělávání, zaměřeného jak na bakalářský stupeň, tak i na program MBA. Škola byla otevřena jako společný projekt Czech Management Institutu Praha a Escuela Superior de Marketing y Administración (ESMA) Barcelona v r. 1994, v přímém důsledku uzavření Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, která byla ratifikována a vstoupila v platnost dne 10. 12. 1992. Ve smlouvě se předpokládá úzká spolupráce mezi vysokými školami, z tohoto důvodu jsme vždy měli podporu ze strany Velvyslanectví Španělska. Základním posláním školy je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro manažerskou a podnikatelskou činnost. Škola nabízela bakalářské a MBA programy. V současné době nabízí pouze program MBA. MBA program je postgraduální profesionální program a není totožný s magisterským vysokoškolským vzděláním.

Tento projekt vznikl ještě před přijetím Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, který umožnil vznik soukromých vysokých škol v ČR. V posledních letech škola změnila zahraničního partnera. Od roku 1994 škola připravovala studenty v tříletém bakalářském studiu a od roku 1996 i v programu MBA (Master of Business Administration).

Škola je součástí České asociace MBA škol CAMBAS a je touto organizací akreditována.

V bakalářském studiu studijní program reagoval na obecné požadavky bakalářského studia z hlediska jeho rozsahu minimálně 1800 vyučovacích hodin v prezenční formě studia. Učební plán byl v některých oblastech (ekonomická teorie, cizí jazyky aj.) totožný s učebními plány ekonomických fakult veřejných vysokých škol, v jiných oblastech (hospodářská politika, podniková ekonomika, podnikový management aj.) byl širší a sloužil naopak pro inspiraci při přípravě bakalářských programů některých veřejných i soukromých vysokých škol. Učební plán zahrnoval také několik tzv. tréninkových předmětů spojených s budoucí prací manažera či podnikatele (management II. -tvořivé řešení problémů, rétorika, psychodiagnostika, manažerská etika a komunikativní dovednosti, racionální čtení), tedy předmětů, které nebývají obvykle součástí učebních plánů ekonomických fakult. Učební program zahrnoval přípravu ve dvou cizích jazycích s cílem dosáhnout aktivní úrovně jejich znalostí.

Výuka je realizována v rozsahu 30 týdnů v prvním i druhém roce studia. Třetí ročník má zkrácený letní semestr z důvodu zpracování bakalářských diplomových prací s tím, že všechny případně odpadlé učební hodiny jsou nahrazeny. Pojetí a program studia jsou srovnatelné s pojetím a programy studia na obdobných školách v Evropské unii.

Vysoká úroveň studia byla dána nejenom výběrem členů pedagogického sboru školy, který je složen ze zkušených pracovníků vysokých škol a praxe, ale také srovnatelnými požadavky při hodnocení úrovně studia. Studijní program obsahoval 12 bakalářských zkoušek, 23 dílčích zkoušek a řadu zápočtů (včetně zápočtů klasifikovaných). Studium bylo uzavíráno obhajobou bakalářské diplomové práce.

Místa

  • Prague

    Resslova,308, 120 00, Prague

    Otázky