Executive MBA

Všeobecné informace

Popis programu

Executive MBA je nejvyšší úroveň MBA vzdělání pro střední až vrcholový management. Naše lekce jsou postavené na znalostech a zkušenostech profesionálů. Tento studijní program je vytvořen pro uchazeče, kteří manažerskou pozici již vykonávají nebo jí vykonávat chtějí. Výuka probíhá o 13 víkendech během roku. Během roku studenti pracují na svých diplomových pracích. Nejbližší studium začíná v polovině února 2018 a končí v únoru 2019. Za toto období studenti absolvují 13 víkendů výuky. Studenti se mohou hlásit do konce ledna. Při požadavku pozdějšího nástupu, prosím kontaktujte nás.

Lekce

V jakém jazyce chcete studovat? První možností je kompletně v českém, nebo anglickém jazyce. Druhou možností je kombinovaná forma, což znamená přednášení v češtině, ale podkladové materiály a závěrečnou diplomovou práci v angličtině. Studenti lépe udrží pozornost při lekci v rodném jazyce a zároveň si otevřou možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity (kontaktujte nás pro více informací) – tzv. double degree program. Master of Business Administration je profesní (neakademický) studijní program. V průběhu intenzivních víkendových kurzů sestávajících se z 240 akademických hodin studenti absolvují následující přednášky:

 • Metodologie výzkumu (jak psát závěrečnou práci, Word a Excel)
 • Účetnictví a daně
 • Marketing
 • Řízení lidských zdrojů
 • Management
 • Právo
 • Bankovnictví
 • Firemní a projektové financování
 • Finanční trhy a krize
 • Finanční analýza
 • Projektový management
 • Capsim Business simulace (2 víkendy)

Navíc máte k dispozici více než 26 konzultačních hodin!

Proč studovat MBA na CBU? MBA je program profesního vzdělávání během víkendů s minimem úkolů mezi lekcemi Jsme přesvědčeni o tom, že manažeři, kteří chtějí skutečně získat MBA kvalifikaci na vysoké úrovni, budou raději studovat ve třídě, kde spolu mohou navzájem diskutovat, vyměňovat si své zkušenosti a poznatky například při práci ve skupinách, kde se provádí konkrétní úkoly zadané vyučujícími. To je také důvod, proč nenabízíme online MBA programy.

 • Studium probíhá v sobotu a v neděli od 9h do 17h; s hodinovou pauzou na oběd.
 • Ke konci vyučovacího dne (17h – 19h) je ještě prostor pro diskusi s vyučujícím (tento blok je již volitelný a záleží na požadavcích studentů).

Dopolední a odpolední bloky jsou navrženy tak, aby se studenti nepřetěžovali, zároveň se nenudili a dokázali bez problémů udržet pozornost celý den. Obvykle se v dopoledních hodinách probírá teorie a po obědové pauze se přechází na praktická cvičení a případové studie. Nabízíme prémiové služby jako je zaznamenávání přednášek na YouTube a mnoho dalšího.

 • Nahrané přednášky na YouTube – Každý student může chybět, z tohoto důvodu zaznamenáváme všechny lekce, aby byly studentům kdykoliv k dispozici (přístup k videím je studentům umožněn přes e-learningový systém).
 • Po každé lekci zpřístupňujeme studentům také záznamy z přednášek ve formátu MP3.
 • E-learningová platforma NEO – jako student, budete používat intuitivní e-learningovou platformu, kterou používají stovky škol a univerzit po celém světě.
 • Studenti mohou samozřejmě kontaktovat lektora prostřednictvím e-mailu, případně skype a dalších možností (navíc každý víkend existuje několik hodin určené jen pro diskusi s cílem zajistit osobní přístup).
 • Během celého víkendu je studentům k dispozici občerstvení.

Záruka kvality

 • Každá specializace je vyučována pečlivě vybraným lektorem – profesionálem ve svém oboru, jehož bohaté pracovní zkušenosti zaručí studentům nejlepší možné vzdělávací služby.
 • Ke každému kurzu MBA nabízíme za určitých podmínek kurzy navíc, kterých se studenti mohou účastnit bez dodatečných nákladů. To proto, že spokojení studenti jsou pro všechny klíčem k úspěchu!
 • Všechny naše MBA programy jsou akreditovány.

Obsah jednotlivých kurzů programu Executive MBA

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu) Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel. Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového! Účetnictví a daně (od daňového poradce) Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem. Marketing Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky. Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani. Lidské zdroje V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít. Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi. Management Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny. Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů. Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací. Právo Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí. Bankovnictví Cílem tohoto kurzu je rozvíjet chápání definice banky, historie bankovnictví, typů bank a bankovních produktů a bankovních činností a modelů, role bank v ekonomice a výzev v rámci bankovního sektoru. Kromě toho studenti pochopí rozdíl mezi bankovnictvím pro drobnou klientelu (retail) a obchodním bankovnictvím; tj. retail či malobankovnictví jako viditelná tvář bankovnictví pro širokou veřejnost a korporátní bankovnictví, které pracuje s firemními zákazníky. Oba přístupy budou popsány na základě produktů, služeb a významu pro vyhlídky ekonomiky. Studenti se naučí používat např. nástroje financování (nejen) zahraničního obchodu a mnoho dalších praktických znalostí. Firemní a projektové financování Tento kurz vám poskytne vhled do významu účetní závěrky a užitečnosti finančních poměrových ukazatelů. Kurz si klade za cíl práci s klíčovými faktory ovlivňujícími plánovací proces, jakož i práci s tím, co byste měli mít na paměti při vývoji plánů financování podnikání. Kurz také poskytuje přehled o potenciálních investorech, aby obchodník mohl pochopit úvahy protistrany. Naučíte se zjistit a posuzovat finanční rizika vyplývající z podnikání. Teorie by měla být spojená se zdravým rozumem v podnikání. Probíraná témata zahrnují:

 • Vztahy peněžních toků – jak se podnikání odráží v cash-flow společnosti?
 • Poměrové ukazatele – co lze vyvodit z těchto údajů?
 • Finanční plánování – proč plánovat?
 • Financování – jaký druh nástroje a kdy je třeba použít (vlastní jmění a.s. & dluh)?
 • Financování dluhu (krátkodobé vs. dlouhodobé, fixní aktiva vs. pracovní kapitál, místní vs. cizí měna, atd.)
 • Řízení rizik projektu

Finanční analýza Cílem kurzu je seznámit studenty se základními ukazateli finanční analýzy, přičemž důraz bude kladen na jejich interpretaci a pochopení vzájemných souvislostí mezi nimi. Úvodní část kurzu bude zaměřena na horizontální a vertikální analýzu základních účetních dokladů, tj rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy cash flow. Na tuto část poté navazuje seznámení se a charakteristika následujících témat:

 • faktory určující výši zisku
 • pravidla financování firmy (optimalizace kapitálové struktury)
 • ukazatele rentability (finanční páky a pravidla pro výběr cizího kapitálu), nákladovosti, aktivity, likvidity, přidané ekonomické hodnoty, kapitálového trhu, provozní výkonnosti
 • systém parametrů (paralelních a pyramidových)
 • model predikce finanční tísně (bankrotní model)
 • bonitní model

Přednášky budou doplněny ilustrativními příklady, které budou dokumentovat význam finanční analýzy jako nástroje pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. Během kurzu budou mít studenti příležitost si získané poznatky neustále procvičovat používáním modelových podniků k řešení úkolů, které se zaměří na:

 • Interpretace indexů obchodního růstu
 • horizontální analýzu výkazu zisků a ztrát
 • analýzu vlastnické struktury
 • výpočet ekonomické přidané hodnoty
 • vyhodnocování rozvoje podnikání s použitím typických finančních poměrových ukazatelů
 • Znalosti získané v průběhu kurzu ocení každý, pro něhož je důležité pochopit faktory, které ovlivňují dlouhodobou finanční stabilitu a prosperitu podnikání.

Projektové řízení Studium na úrovni Masters of Business Administration představuje profesní postgraduální vzdělání, které se zaměřuje především na praktické znalosti a dovednosti v oblasti aktuálních trendů moderního managementu kam bezesporu patří i projektové řízení. Specializace MBA Projektový management umožní prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení, studenti se seznámí se zásadami moderního projektového řízení a naučí se, jak správně projekt naplánovat, realizovat, dokončit a předvídat rizika s projektem spojená. Projektové řízení dnes spadá nejen do oblasti průmyslu či stavebnictví, ale je nepostradatelné také ve službách, veřejné správě, IT a dalších odvětvích, které jsou nuceny reagovat na různorodé změny v dnešní dynamické době. Ta nutí firmy i státní podniky neustále reagovat na měnící se podmínky. Právě tyto změny musí být přijímány a řízeny co možná nejefektivněji, a vhodným nástrojem pro praktickou realizaci změn je právě projektový management. Studenti budou v kurzu podrobně seznámeni s konkrétními manažerskými činnostmi, které projektové řízení zahrnuje. Dojde také k představení různých technik projektového managementu. Řízení projektů, Techniky, metody a plánování projektu, Lidský faktor v projektovém řízení. Finanční trhy a krize Tento kurz poskytuje všeobecný přehled o finančních trzích a investicích. V kurzu budou přiblíženy jak základy v oblasti současné hodnoty či diskontování, přes diverzifikaci, vztah výnosu, rizika a likvidity, efektivitu trhu oceňování akcií a dluhopisů, se dostaneme až k výnosové křivce, hospodářským cyklům, měnové a fiskální politice. Probereme různé typy cenných papírů (finančních produktů jako jsou akcie, futures, forwardy, měnové trhy a opce), jejich oceňování a jejich vztah k reálné ekonomice. S tím souvisí i regulace a dohled nad finančním trhem. V obchodním software Ninja Trader si ukážeme, jakým způsobem probíhá obchodování na finančních trzích nad reálnými daty. Několik hodin kurzu bude také věnováno vybraným finančním krizím minulosti (jejich typologii, co k nim vedlo, jak se šířily a také jak byly řešeny), ale i o současné ekonomické situaci ve světě a dalším možném vývoji. Díky takto komplexnímu pohledu na hospodářskou politiku, finanční trhy a jejich vývoj v čase dojde k zasazení současného vývoje do kontextu hospodářských cyklů a studenti porozumí souvislostem ve vývoji ekonomiky z dlouhodobějšího pohledu. To jim poté umožní i lépe řídit vlastní finance, podnikání a další související aktivity. Obchodní simulace CAPSIM (dva víkendy) CAPSIM je světový lídr v oblasti obchodních simulací, používaný mnoha odborníky a také nejlepšími školami poskytujícími vzdělání MBA. CAPSIM byla založena v 80. letech a už během této dekády byla používána společnostmi General Motors, USA Gypsum a McDonalds k tréninku řídících pracovníků. Ne vždycky je jednoduché své nově nabité znalosti uplatnit praxi. Capstone business simulace je interaktivní platforma, která nabízí studentům možnost otestování jejich strategických dovedností nanečisto. Je to skvělá příležitost, aby se student poučil z chyb a vyvaroval se jich v reálném podnikání. Podnikání často není o štěstí, ale spíše píli a rafinované strategii. Denně je manažer nucen dělat kompromisy spojené s manažerským rozhodováním v oblastech financí, provozu, marketingu a další. Aby studenti pochopili, jak se jednotlivé části podniku dopadají na celou organizaci, je potřeba získat jistou dávku zkušeností. Díky Capstone si můžete všechny tyto scénáře předem procvičit a připravit se na start nové kariéry! Capstone je most mezi teorií a praxí. Během dvou intenzivních víkendů budou studenti vytvářet obchodní strategie v programu Capstone. Cílem kurzu je poskytnout simulované podnikatelské prostředí za účelem povzbuzení uplatnění předchozího učení a uznání neodmyslitelné komplexnosti v podnikání. Výchovné učení vychází z řešení priorit týkajících se týmové práce, strategie, pokročilých podnikových financí, přes funkční vyrovnání, konkurenční analýzu a výběr taktiky za účelem vybudování úspěšné, specializované organizace. Po úspěšném absolvování kurzu by student měl být schopen:

 • Rozvíjet úroveň určitého pohodlí ve vztahu s komplexitou provozování úspěšného podnikání.
 • Identifikovat a posoudit individuální a týmové schopnosti a poté ovlivňovat výkon.
 • Rozlišovat mezi úspěšnými a selhávajícími rozhodovacími metodami.
 • Změřit a vysvětlit úroveň úspěchu v průběhu podnikání.
 • Analyzovat obchodní data pro podnikové účely, provádět závěry a být schopen je vysvětlit.
 • Popsat vlastní schopnosti diagnostikovat obchodní problémy.
 • Rozvíjet povědomí o vlastních preferencích rizika (tedy i averze k riziku) a reagovat na dynamiku týmu.

Závěrečná práce Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia. Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

Poslední aktualizace Listopad 2018

Informace o škole

European Institute of Applied Science and Management (EIASM) seats in the building of the Institute of Information Theory and Automation (UTIA), Academy of Sciences of the Czech Republic, offers high ... Čtěte více

European Institute of Applied Science and Management (EIASM) seats in the building of the Institute of Information Theory and Automation (UTIA), Academy of Sciences of the Czech Republic, offers high quality educational environment for education so EIASM leases offices and lecture rooms here in Prague, capital of the Czech Republic. Méně